Кафедра комп'ютерних та інформаційних технологійНаукова діяльність

Співробітники кафедри окрім викладацької роботи активно займаються науковою діяльністю, беруть участь у міжнародних наукових і практичних конференціях, виконують наукові дослідження та публікують їх результати у наукових журналах. Викладачі та співробітники кафедри на базі сумісної з НДІ фізики Лабораторії проблем прикладної фізики і комп'ютерних технологій (зав. лаб. - кандидат фіз.-мат. наук, ст.н.с. А.Ю. Попов) беруть участь у виконанні трьох держбюджетних тем. Роботи по темах проводяться відповідно з Державними приорітетними напрямами розвитку науки і техніки “01. Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук” и “07. Нові речовини і матеріали” і зосереджені на вирішенні важливої науково-технічної проблемии - створенні наукових основ фотонанотехнологій (технологій і процесів із використанням світла), що є головним напрямом досліджень наукової школи "Актуальні проблеми фотоніки", яку очолює зав кафедри професор О.В. Тюрин. Детальну інформацію про діяльність лабораторії можна знайти на сайті НДІ фізики ОНУ імені І.І. Мечникова.

Напрями наукових досліджень:

 • теоретичні та прикладні аспекти наносистем, перспективних для квантової інформатики та нанотехнологій,
 • оптика та лазерна фізика (голографія, оптоінформатика, фотонна кореляційна спектроскопія, оптичні методи ідентифікації нанооб’єктів та методи обробки сигналів від наносистем),
 • автоматизація наукових досліджень,
 • цифрова обробка сигналів та зображень,
 • комп’ютерне моделювання складних систем та фізичних процесів,
 • організація обчислювальних систем для обробки даних фізичних експериментів,
 • захист інформації та криптографія у комп’ютерних системах,
 • системи комп’ютерної діагностики,
 • комп’ютерні технології паралельних та розподілених обчислень в задачах нанофізики.

За результатами наукових досліджень викладачами і співробітниками кафедри отримано 20 авторських свідоцтв і патентів на винаходи та опубліковано понад 200 наукових статей в провідних фахових виданнях. Найважливішими за останні 5 років серед них, зокрема, є:

 1. А.В.Тюрин, В.П.Чурашов, С.А.Жуков, Л.И.Манченко, Т.Ф.Левицкая, О.И.Свиридова Взаимодействие молекулярных и полимолекулярных форм красителя // Оптика и спектроскопия.-2008.-Т.104, №1.- С.968-974.
 2. А.В.Тюрин, В.П.Чурашов, С.А.Жуков, О.В.Павлова. Механизм антистоксовой люминесценции галогенсеребряной эмульсии, сенсибилизированной красителем // Оптика и спектроскопия.-2008.-Т.104, №2.- С.249-256.
 3. Zakharov Yu.N., Popov A.Yu., Tyurin A.V. Semiconductor laser’s on-line coherence calibration and testing of freguency stability // Proc. SPIE, Vol.7008, 2007, p.700862-1 – 700862-7.
 4.  A. V. Tyurin; A. Yu. Popov; O. V. Pavlova; V. P. Churashov; S. A. Zhukov; A. Yu. Akhmerov. “Spectral sensitization of the emulsions with heterophase microcrystals”. // Proceedings of the SPIE, Volume 7008, pp. 700814.1-700814.6 (2008).
 5. Захаров Ю. Н., Малов А. Н., Попов А. Ю., Тюрин. А. В. Исследование когерентных свойств лазерного излучения методами голографии и спекл-интерферометрии. // Компьютерная оптика, 2009.- Т.33, N1.- С.61-69.
 6. A.V. Tyurin, A.Yu. Popov, S.A. Zhukov, Yu.N. Berkov Mechanism of spertral sensitization of the emulsion containing heterophase “core-shell” microsystems. // Fotoelektronics , N.18, Odessa “Astroprint”, 2009, p.128-132.
 7. Тюрин А.В., Жуков С.А., Берков Ю.Н., Ахмеров А.А., Зеленин П.В. Взаимодействие фотовозбужденных молекулярных и полимолекулярных форм красителя, адсорбированных на поверхности микрокристаллов AgHal. // Вестник Харьковского национального университета, серия «Физика», 2010, С. 210-221.
 8.  А.В.Тюрин, В.П.Чурашов, С.А.Жуков, Т.Ф.Левицкая, Ю.Н.Берков. Взаимодействие красителей с нанокластерами Ag2S, адсорбированными на микрокристаллах AgBr. // Оптика и спектроскопия.-2010.-Т.108, № 6.- С. 107-113.
 9. Сминтина В.А., Тюрин О.В., Попов А.Ю., Гоцульський В.Я., Лоторєв В.О., Санталов О.С., Квітка Л.А. Імерсійний спосіб отримання топограм поверхонь дифузно розсіюючих об’єктів // патент на винохід UA № 93335, МПК (2011.01) G 01 В 9/021, G 01 В 11/16, Бюл. № 2, 2011.
 10. Сминтина В.А., Тюрин О.В., Попов А.Ю. Спосіб отримання топограм поверхонь об’єктів // патент на винохід UA № 93113, МПК (2011.01) G 01 В 9/021, Бюл. № 1, 2011.
 11. А.Ю. Попов, А.В. Тюрин, А.С. Санталов, Л.А. Квитка. Перспективы спекл-интерферометрии для криминалистических исследований // Сучасна спеціальна техніка − 2010.− №3 (22).− С.99-109.
 12. Tyurin A.V., Bercov Y.N. , Zhukov S.A., Levitskaya T.F., Gevelyuk S.A. Doycho I.K., Ryscakiewich-Pasec E. Dye aggregation in porous glass. // Optica Applicata. − 2010 – XL, № 2, p.311-321.
 13.  Doycho I.K., Gevelyuk S.A., Ptashenko O.O., Ryscakiewich-Pasec E., Tolmachova T.N., Tyurin A.V., Zhukov S.A. Photoluminescence features of AgBr nanoparticles formed in porous glass matrixes. // Optica Applicata. − 2010 – XL, № 2, p.323-332.
 14. А.В.Тюрин, С.А.Жуков, О.В. Ламзаки. Взаимодействие красителей с нанокластерами, адсорбированными на поверхности микрокристаллов AgBr. // Оптика и спектроскопия. - 2012, т.112, № 5, с.771-778.
 15. Bekshaev A.Ya., Sviridova S.V., Popov A.Yu., Tyurin A.V. Generation of optical vortex light beams by volume holograms with embedded phase singularity // Opt. Comm. – 2012. – V. 285, № 20. – P. 4005–4014.
 16. А.Ю. Попов, А.В. Тюрин, В.Я. Гоцульский, В.Г. Ткаченко, В.Е. Чечко, А.А. Римашевский, Т.А. Фунск, А.В. Скринник, Н.А. Попова, Г.Н. Джуртубаева. Перспективы применения голографических методов в медицине. // Новости медицины и фармации, № 363, 2011 г., с. 99-106.

 

   наверх