Кафедра комп'ютерних та інформаційних технологійІсторія кафедри

Кафедра комп’ютерних та інформаційних технологій була створена 8 січня 2001 року в Інституті інноваційної та післядипломної освіти ОНУ імені І.І. Мечникова.

Інтенсивно розвиваючись, кафедра ставила перед собою мету готувати висококласних фахівців, які мають глибокі науково-теоретичні та практичні знання, уміння та навички, високу професійну кваліфікацію в галузі комп'ютерних та інформаційних технологій, а також математичних та фізичних основах комп'ютерних та інформаційних технологій.

Для вдосконалення структуризації та більш чіткої організації підготовки фахівців, шляхом поділу, у 2003 році була створена кафедра Системного програмного забезпечення та технологій дистанційного навчання, а також навчальна лабораторія електротехніки та електроніки.

У 2004 році зусиллями співробітників кафедри університетом була отримана ліцензія Міністерства освіти та науки на проведення освітньої діяльності за напрямом 6.030502 «Економічна кібернетика». У зв’язку з цим у 2007 році від кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій відокремилась частина штату для створення кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки.

Для вирішення фундаментальних та прикладних проблем в галузі використання комп’ютерної техніки у високих наукомістких технологіях та наукових дослідженнях у 2006 році кафедрою сумісно з НДІ фізики ОНУ імені І.І. Мечникова було створено лабораторію «Проблем прикладної фізики та комп’ютерних технологій», зав. лабораторії - канд. фіз.-мат.наук. Попов О.Ю. У наукових дослідженнях лабораторії беруть участь як викладачі, так і студенти, аспіранти, докторанти та здобувачі.

У 2008 році зусиллями кафедри створено Координаційний центр дистанційного навчання по підготовці фахівців ОНУ імені І.І. Мечникова в галузі комп’ютерних та інформаційних технологій.

На даний час кафедра комп’ютерних та інформаційних технологій забезпечує навчальну, методичну, науково-дослідну роботу в Інституті інноваційної та післядипломної освіти та Коледжу економіки та соціальної роботи ОНУ імені І.І.Мечникова в галузі комп'ютерних та інформаційних технологій, а також математичних та фізичних основ комп'ютерних та інформаційних технологій і є випускаючою у підготовці фахівців за напрямками «Прикладна математика» (молодший спеціаліст та бакалавр на базі молодшого спеціаліста), «Комп’ютерна інженерія» (бакалавр, на базі молодшого спеціаліста), «Комп’ютерні системи та мережі» (спеціаліст).

Спеціалізація - комп'ютерні та інформаційні технології:

 • спеціалізовані комп’ютерні системи;
 • методи та засоби комп’ютерних та інформаційних технологій;
 • цифрова обробка сигналів та зображень;
 • проектування та адміністрування комп’ютерних мереж;
 • комп'ютерна графіка і дизайн (web-дизайн);
 • математичні та фізичні основи комп'ютерних та інформаційних технологій;
 • розробка систем керування базами даних;
 • комп’ютерне та візуальне проектування та дизайн;
 • програмування для Web;
 • Іnternet-технології.

Викладачами кафедри забезпечується викладання дисциплін як циклу математичної, природничо-наукової підготовки:

 • алгебра та геометрія;
 • математичний аналіз;
 • дискретна математика;
 • диференційні рівняння;
 • функціональний аналіз;
 • теорія ймовірностей та математична статистика;
 • фізика,

так і дисциплін циклу професійної та практичної підготовки:

 • програмування;
 • методи оптимізації та дослідження операцій;
 • математичне моделювання;
 • архітектура комп'ютерів;
 • обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка;
 • програмне забезпечення ПЕОМ;
 • методи обчислень;
 • паралельні та розподілені обчислення;
 • теорія систем та керування;
 • бази даних та інформаційні системи;
 • рівняння математичної фізики;
 • комп'ютерні мережі;
 • проектування обчислювальних систем та мереж;
 • апаратні засоби мереж та інформаційні технології;
 • системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації;
 • проектно-технологічна практика;
 • переддипломна практика;
 • дипломне проектування.

Крім цього, кафедра забезпечує навчальний процес в Інституті інноваційної та післядипломної освіти та Коледжу економіки та соціальної роботи ОНУ імені І.І.Мечникова таким напрямкам підготовки, як фінанси та кредит, економічна кібернетика, психологія, соціальна робота викладаючи такі дисципліни, як:

 • математика для економістів;
 • теорія випадкових процесів;
 • фінансова математика;
 • дослідження операцій;
 • оптимізаційні методи та моделі;
 • економетрика;
 • інформатика;
 • математичне програмування;
 • економіко-математичне моделювання;
 • інформатика і комп’ютерна техніка;
 • комп’ютерна техніка в науці та освіті;
 • комп’ютерні мережі та телекомунікації;
 • обчислювальна техніка в психології;
 • основи комп’ютерного набору та коректури;
 • основи наукових досліджень.

Практичні та лабораторні заняття проводяться у чотирьох комп’ютерних класах, два з яких мають високошвидкісне під’єднання до мережі Інтернет, лабораторії електротехніки та електроніки, лабораторії апаратних засобів і периферійних пристроїв, лабораторії проблем прикладної фізики та комп’ютерних технологій.

Викладачі кафедри читають лекції і проводять практичні заняття не тільки в м.Одесі, а й у філіях Коледжу економіки та соціальної роботи у м.Іллічівську, м.Южному, м.Овідіополі та м.Теплодарі.

Надруковані монографії, навчальні посібники та методичні вказівки:

 1. Тюрин О.В. Основи вищої математики: Навчальний посібник // Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Частина 1. – Одеса: Астропринт, 2005. – 215с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист №1/1171 від 12.01 2004).
 2. Тюрин О.В., Мірак’ян М.Г., Жуков С.А. Основи вищої математики: Навчальний посібник // Математичний аналіз. Частина 2. – Одеса: Астропринт, 2010. – 550с.
 3. Лобачов М.В., Трофименко Т.Г., Тюрин О.В. Методичні вказівки з виконання дипломних робіт // Одеса: Астропринт, 2004. – 21с.
 4. Работягов Д.Д., Креминская М.Д. Вища математика. Навчальний посібник // Одеса, ХГЕУ, 2004, 37,1 д\л.
 5. Работягов Д.Д., Креминская М.Д. Математическое моделирование экономических систем // Одеса, ХГЄУ, 2005, 7,0 д\л.
 6. Работягов Д.Д. Теория систем и системный анализ. Монографія // Одеса, МАУП, 2004, 5,0 д\л.
 7. Работягов Д.Д. Основы научных исследований. Монографія // Одеса, ХГЕУ, 2005, 7,0 д\л.
 8. Работягов Д.Д.,Креминская М.Д., Волянский В.В. Вычислительная аналитическая геометрия. Навчальний посібник // Одеса, «Студия Негоциант», 2009, 127с.
 9. Каім С.Д. «Фізико- технічне моделювання. Метод скінченних елементів». Одеса: Студія «Негоціант», 2004, 68с.
 10. S.Kaim, R.Rojek, M.Wrzuszczak. Wybrane zagadnienia fizyki matematycznej. Modelowanie. Oficyjna Wydawnicza PO, 2008, 116 s.
 11. Работягов Д.Д. Прикладная математическая физика. // Одеса, МАУП, 2010, 312 с.
 12. Работягов Д.Д. Эконометрика. // Одеса, МАУП, 2010, 125с.
 13. Якимчук В.И., Тюрин А.В. Арифметические основы ЭВМ: Учебно-методическое пособие. // Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2004, 135с.
 14. Бондарь Т.А., Залецкая И.А., Якимчук В.И. Работа с файловым менеджером Total Commander // Одесса: ОНУ імені І.І.Мечникова, 2007, 47 с.
 15. Берков Ю.Н., Залецкая И.А., Тюрин А.В., Якимчук В.И. «Основы работы с Adobe InDesign. Текст и графика». Методическое пособие // Одесса, ОНУ імені І.І. Мечникова, 2007, 103с.
 16. Ефимова Г.А., Рудык О.Г., Дударев А.А. Методические указания к изучению курса и выполнения контрольных и самостоятельных работ по дисциплине «Математическое программирование» для студентов экономических спеціальностей. // Часть 1. Задачи линейного программирования. Одеса, ОНУ імені І.І. Мечникова, 2007.
 17. Любота В.Н., Дударев А.А. Численные методы с использованием математической системы компьютерной алгебры // Одеса, ОНУ імені І.І. Мечникова, MAPLE. 2007.
 18. Рудик О.Г.,Плотникова Л.И. Типовые расчеты по теме «Теория вероятностей и математическая статистика»: Методические указания. - Одесса: ОПИ, 1999. – 50с.
 19. Рудик О.Г., Трохимова Л.С. Элементы математической статистики: Методические указания. - Одеса: ОПИ, 2001. – 52с.
 20. Рудик О.Г., Плотникова Л.И. Элементы линейного программирования: Учебное пособие. - Одесса: ОПИ, 1999 г. - 48с.
 21. Рудик О.Г. Задачи к лабораторной работе по теме “Теория вероятностей и элементы математической статистики”: Методические указания и. - Одесса: ОПИ, 1999. – 55с.

З моменту створення по теперішній час кафедру очолює директор НДІ фізики, доктор фізико-математичних наук, професор Тюрин Олександр Валентинович.

   наверх